Υποβολή Εργασιών

Οι επιθυμούντες να παρουσιάσουν εργασία στο Συνέδριο, θα πρέπει να υποβάλουν περίληψη μέχρι διακοσίων πενήντα λέξεων μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2014.

Η εργασία μπορεί να αφορά ερευνητικές εργασίες, θεωρητικά, κανονιστικά ή τεχνολογικά θέματα, σχετιζόμενα με τις μεταλλικές κατασκευές, ή παρουσιάσεις πρωτότυπων έργων.

Στην περίληψη πρέπει να αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της.

Η γνωστοποίηση ή μη της αποδοχής θα γίνει μετά από κρίση μέχρι την 1η Μαρτίου 2014.

Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2014 και η τελική αποδοχή τους θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή μετά από κρίση μέχρι την 1η Ιουλίου 2014.

Κατεβάστε τις οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών του συνεδρίου εδώ (στα ελληνικά) ή εδώ (στα αγγλικά) .