Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν Εργασία στο Συνέδριο, θα πρέπει να υποβάλουν περίληψη μέχρι 250 λέξεις, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeme@mail.ntua.gr. Στην περίληψη πρέπει να αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, η σημερινή γνώση (state of the art) στο αντικείμενό της, καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της.

Η γνωστοποίηση της αποδοχής ή μη της εργασίας, με βάση την παραπάνω περίληψη, θα γίνει μετά από κρίση μέχρι την 15η Μαρτίου 2017. Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουνίου 2017 και η τελική αποδοχή τους θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή μετά από κρίση μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Στο Συνέδριο θα μετάσχουν επίσης ως εισηγητές διακεκριμένοι ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε επιλεγμένους τομείς των Μεταλλικών Κατασκευών.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στην ελληνική (με περίληψη στην αγγλική) ή στην αγγλική γλώσσα (με περίληψη στην ελληνική).

Οι οδηγίες μορφοποίησης για το πλήρες κείμενο των εργασιών βρίσκονται εδώ (στα ελληνικά) και εδώ (στα αγγλικά).